Holy Baptism or Christening – Welsh

BEDYDD SANCTAIDD

GWYBODAETH I RIENI A RHIENI BEDYDD

Trwy Fedydd daw person yn aelod o’r Eglwys, daw ef neu hi’n rhan 0 deulu Duwa chael yno’r teimlad 0 berthyn, perthyn i gymdeithas 0 Gristnogion sy’n fyd eang ac yn cofleidio pawb, a lie y mae croeso a chartref i bawb.
Nid adeilad arbennig yn eich tref neu bentref yn unig yw’r Eglwys ond cymdeithas 0 bobl wedi uno a’i gilydd i wasanaethu ein Harglwydd lesu Grist. Maen nhw’n cynnig cymuned glos a chynhaliol lie y gall eich plant neu blant
bedydd dyfu i fyny yn rhan 0 gorff byw Crist.
Dechrau yw Bedydd – nid diwedd. Mae’n nodi dechrau’r bywyd Cristnogol. Mae ar fabanod newyddanedig angen cariad, gofal a sylw wrth iddynt dyfu i fyny. Mae ar berson newydd ei fedyddio angen magwraeth i dyfu i fod yn Gristion aeddfed. Dyna paham y mae rhan rhieni a rhieni bedydd mor bwysig.
Yng ngwasanaeth y Bedydd y mae rhieni a rhieni bedydd yn addo y megir y plentyn yn Gristion, i adnabod a phrofi ffydd fywiol.
Yn y gwasanaeth gwna’r rhieni a’r rhieni bedydd addunedau ar ran y plentyn. Bydd y plentyn yn adnewyddu’r addunedau hyn pan dderbynia fedydd esgob (conffyrmasiwn).

Dyma’r addunedau:

troi oddi wrth ddrwg
credu ac ymddiried yn Nuw
byw mewn ufudd-dod i ewyllys Duw
Maen nhw hefyd yn cytuno:

i fynychu addoliad Cristnogol gyda’r plentyn
i ddysgu ffydd ac arfer Cristnogol i’r plentyn
i wneud yn sicr yr anogir y plentyn i gael ei gonffyrmio
i wedd’io’n gyson dros y plentyn
Felly, fe ffurfir partneriaeth rhwng teulu Duw a’ch teulu chwi.

RHIENI BYDYDD

Faint 0 Rieni Bedydd sydd eu heisiau?
o leiaf ddau, un Tad Bedydd ac un Fam Fedydd.
Pwy all fod yn Rhieni Bedydd?

Mae’r Eglwys yn gofyn bod ‘Rhieni Bedydd’ yn Gristnogion Bedyddiedig ac mae’n ddymunol iddynt fod yn gymunwyr
cyson yn yr Eglwys yng Nghymru neu Eglwys mewn Cymundeb a hi.
Wrth ddewis Rhieni Bedydd mae’n bwysig iddynt fod yn bobl a fydd yn cyfIawni eu dyletswyddau yn gyfrifol.
FFURFLEN GAlS AM FEDYDD PLENTYN

Llenwch y daflen amgaeedlg a’i dychwelyd at eich offeiriad plwyf, os gwelwch yn dda. Efallai y bydd am siarad a chwi am
oblygiadau Bedydd, a gall ateb unrhyw gwestiwn sydd gennych ynglyn a Bedydd.

                                            Gweddi i’r Teulu

                   Nefol Dad, diolchwn i ti ein bod yn rhan o’th deulu.

                Cynorthwya ni i fagu ein plant i’th adnabod a’th garu.

                              Trwy lesu Grist ein Harglwydd.

                                                   Amen.