The Parish of Kenfig Hill

The Parish Church

The Parish Church of St Theodore’s Kenfig Hill Eglwys Sant Theodore, Plwyf Mynydd Cynffig

St Theodore’s Church,
High Street,
Kenfig Hill
CF33 6DR

Please note that St Theodore’s Church, Kenfig Hill has closed temporarily whilst undergoing re-ordering works.  All services that would normally be held here have been relocated to Mynydd Cynffig Primary School unless notified otherwise, until further notice.

Sylwch fod Eglwys Sant Theodore, Mynydd Cynffig ar gau dros dro yn ystod cyfnod o waith i’w hadfywio. Mae’r holl wasanaethau a fyddai fel arfer yn cael eu cynnal yma wedi cael eu hadleoli i Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig oni bai a hyd nes yr hysbysir yn wahanol.

Service Times

Holy Eucharist Wednesdays @ 10.00
in Theo’s Community Space

Holy Eucharist Sundays @ 10.00 in Mynydd Cynffig Primary School with Family Mass on the 1st Sunday of the month

Evensong @ 16.00 in Mynydd Cynffig Primary School with Holy Eucharist on the 1st and last Sunday of the month

Amserau’r Gwasanaethau

Cymun Bendigaid ar Ddydd Mercher @ 10.00 yng Nghanolfan Lles Theos

Cymun Bendigaid ar Ddydd Sul @ 10.00 yn Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig gydag Offeren Deuluol ar ddydd Sul cyntaf y mis

Yr Hwyrol Weddi @ 16.00 yn Ysgol Gynradd Mynydd Cynffig gyda’r Cymun Bendigaid ar ddydd Sul cyntaf a dydd Sul olaf y mis

 

 

St Theodore’s Church secures Big Lottery funding!

The parish of Kenfig Hill is pleased to announce that they have secured £100,000 in funding from the People and Places fund of the Big Lottery. This will enable the parish to re-model the interior of the church to allow for greater use by the wider community. Part of the work will entail getting rid of the unsightly and inefficient radiant heaters and installing underfloor heating. So whether you attend a weekly service, a wedding, christening, a concert, meetings or use the church for the community events and activities we intend to offer in the future, the building will be a much more welcoming venue. The parish will be able to extend the work it already undertakes in Theo’s it’s volunteer run charity shop in Bridge Street, Kenfig Hill. Theo’s is an emergency distribution outlet for Bridgend Foodbank and is also a collection point for Bridgend Lifesavers Credit Union. The Lottery funding will allow for St Theodore’s to be re-developed to take its place as a pivotal building in Kenfig Hill as it has been for the last 129 years.

Mae Eglwys Sant Theodore wedi llwyddo i gael arian gan y Loteri Fawr!

Mae plwyf Mynydd Cynffig yn falch o gyhoeddi i ni gael £100,000 o gyllid gan gronfa Pobl a Lleoedd y Loteri Fawr. Bydd hyn yn galluogi’r plwyf i ail-fodelu tu mewn yr eglwys i ganiatáu mwy o ddefnydd gan y gymuned ehangach. Bydd rhan o’r gwaith yn golygu cael gwared ar y gwresogyddion rheiddiol diraen ac aneffeithlon a gosod gwresogi o dan y llawr. Felly, p’un ai ydych chi’n mynychu gwasanaeth wythnosol, priodas, bedydd, cyngerdd, cyfarfodydd neu yn defnyddio’r eglwys am y digwyddiadau cymunedol a’r gweithgareddau yr ydym yn bwriadu eu cynnig yn y dyfodol, bydd yr adeilad yn lleoliad llawer mwy croesawgar. Bydd y plwyf yn gallu ymestyn y gwaith y mae eisoes yn ei wneud yn Theo’s, ei siop elusen sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr yn Stryd y Bont, Mynydd Cynffig. Mae Theo’s yn fan dosbarthu brys ar gyfer Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr ac mae hefyd yn fan casglu ar gyfer Undeb Credyd Bridgend Lifesavers. Bydd arian y Loteri yn gadael i St Theodore gael ei hailddatblygu i gymryd ei lle fel adeilad allweddol ym Mynydd Cynffig fel y mae wedi bod am y 129 mlynedd diwethaf.

Parish Events Calendar